• Φιλοξενία με έμφαση στην κάλυψη των συναισθηματικών και ψυχολογικών αναγκών των παιδιών.
  • Σχεδιασμός προσωπικού πλάνου για το κάθε παιδί με στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την εκπαίδευση σε διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και την παροχή όλων των απαραίτητων για να συνεχίσει το κάθε παιδί μία κανονική, ανάλογη των συνομηλίκων του ζωή, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό την έλλειψη του συγγενικού περιβάλλοντος αμβλύνοντας, όσο είναι δυνατόν, τις συνέπειες του αποχωρισμού και της στέρησης της φυσικής οικογένειας.
  • Ομαλή προετοιμασία του παιδιού για τη μετάβαση του στην οικογένεια ή σε άλλα σχήματα παιδικής προστασίας (ανάδοχες οικογένειες, ιδρύματα, κλπ.) με βασικό κριτήριο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.